SAMTYKKEERKLÆRING, GÆLDENDE REGLER OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Som klient hos aut. psykolog Jens Henrik Thormann underskriver du en Samtykkeerklæring, som tillader Jens Henrik Thormann at behandle dine persondata (navn, personnummer, adresse, telefonnummer og e-mail) i forbindelse med behandling og rådgivning, journalføring samt til at opbevare disse oplysninger. Samtykkeerklæringen omfatter desuden “Gældende regler for konsultationer hos aut. psykolog Jens Henrik Thormann”. Du kan læse mere om samtykkeerklæring og gældende regler nedenfor.
Nederst på denne side kan finder du desuden uddybende “Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger som klient hos Jens Henrik Thormann”.

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg har pligt til at kontakte Jens Henrik Thormann, hvis der skulle opstå ændringer af navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
Jeg giver desuden samtykke til, at Jens Henrik Thormann, kan indsamle og må behandle personfølsomme oplysninger om mig, i det omfang dette er nødvendigt for behandling og rådgivning. Dette vil ikke ske uden du har kendskab til det.
Jeg er bekendt med, at Jens Henrik Thormann skal opbevare min patientjournal ifølge sundhedsloven i mindst 5 år.
Jeg forstår, at jeg til enhver tid kan trække nærværende samtykke tilbage. Det kan ske skriftligt ved brev eller mail til Jens Henrik Thormann.
Jeg er bekendt med, at jeg kan læse mere om persondataloven på www.datatilsynet.dk.

GÆLDENDE REGLER FOR KONSULTATIONER HOS AUT. PSYKOLOG JENS HENRIK THORMANN

Persondata opbevares forsvarligt og vil ikke blive overdraget til tredjepart. I tilfælde af at betalingsbetingelser ikke overholdes, vil overstående oplysninger blive overdraget til tredjepart for inddrivelse af vores tilgodehavende. Hvis du er henvist gennem en sundhedsforsikring, kan Jens Henrik Thormann dele dine persondata med denne på baggrund af eventuel utilfredshed med forløbet eller af andre relevante årsager.
Jens Henrik Thormann er underlagt de gældende etiske regler for nordiske psykologer. Disse omhandler bl.a. tavshedspligt og forsvarlig opbevaring af klienters journaler.
Du har som klient altid ret til at se din journal. I journalen findes en kort gennemgang af de emner, som er behandlet i terapien.
Hvis du kommer for sent til terapi, afsluttes konsultationen til aftalt tid.
Jens Henrik Thormann kan bede dig om tilladelse til at optage sessioner for at kvalitetssikre terapien i forbindelse med supervision.
Afbud til en aftalt konsultation skal ske senest kl. 16.00 dagen i forvejen – også i weekender og ferier. Afbud kan kun ske direkte på Jens Henrik Thormanns mobil 2623 0948 eller pr mail.
Når du melder afbud til en konsultation eller ønsker at stoppe et forløb, skal du samtidig gøre opmærksom på, om der er flere end én aftale, du ønsker at afmelde.
Når et forløb med henvisning henholdsvis indledes og / eller afsluttes beder Jens Henrik Thormann om din accept af, at besked og vurdering sendes til den læge, der har udfærdiget din henvisning.

OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER SOM KLIENT HOS AUT. PSYKOLOG JENS HENRIK THORMANN

1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Jens Henrik Thormann er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Aut. Psykolog Jens Henrik Thormann
Torvegade 1, 4. sal, 5000 Odense C
www.psykologpraksis-odense.dk
CVR-nr.: 11317448
Ydernummer: 76 46 04

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Vi har ingen databeskyttelsesrådgiver, men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Til rådgivning og behandling af dig personligt eller dit barn vedrørende psykologiske forhold.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
EU-persondataforordning af 27. april 2016: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
FAQ om datasikkerhed, Dansk Psykolog Forening
http://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/datasikkerhed/
Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.
Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

4. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr samt din journal. Vi har ikke andre personoplysninger om dig.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det. Du vil altid være orienteret, inden det sker.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

9. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandlinger af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.